Коментар

„Северен поток 2“ е жизнено важен за бъдещото икономическо развитие на Европа

Анализ на инж. Димитър Щерев за https://3e-news.net/

 

Инж. Димитър Щерев завършва магистратура в Руския държавен геологопроучвателен университет, Москва, специалност „Хидрогеология и инженерна геология“. Специализирал е в Исландия, Германия и Ирландия. От 1997 г. работи в „Булгартрансгаз“ ЕАД. От 2008 г. е член на Международния газов съюз.

„Северен поток 2“ е жизнено важен за бъдещото икономическо развитие на Европа

Доставките на природен газ стават по-сигурни, а въглеродните емисии -редуцирани с около 60 процента.

„Северен поток 2“ е морски газопровод, положен по дъното на Балтийско море с дължина около 1230 км от Русия директно до Германия. Този газопровод има за цел да транспортира природен газ по найоптималния и безопасен маршрут – от найголемите газови находища в Северна Русия до европейските потребители. Маршутът и техническата концепция на „Северен поток – 2“ до голяма степен са аналогичнина тези на газопровода „Северен поток – 1“.

Капацитетът на газопровода е 55 млрд. куб. м газ годишно, като този обем ще задоволи снабдяването на около 26 милиона европейски домакинства. Доставката на природен газ с ниски въглеродни емисии (CO2) ще създаде балансиран енергиен микс в Европейския съюз, при който замяната на въглищата с природен газ при производството на електроенергия, ще осигури надежден резерв на гориво за компенсиране на прекъсванията в доставките на енергия от възобновяемите енергийни източници (ветрогенератори, фотоволтаици и други).

9 държави от Балтийския регион са взели участие в консултациите при строителството на „Северен поток – 2“, а маршута преминава през териториални води и изключителни икономически зони на пет държави – Русия, Финландия, Швеция, Дания и Германия. Други 4 държави от Балтийския регион, като Полша, Литва, Латвия и Естония, взеха участие в провеждането на международни консултации по изграждането на газопровода. Днес „Северен поток – 2“ е изграден в съответствие с разрешения, издадени от упълномощените органи на страните, през които преминава газопровода.

Властите на държавите-членки на Европейския съюз наблюдаваха процеса по издаването на разрешения, съгласно директивите на Европейския съюз. Сложният процес на издаване на разрешителни и консултации за проекта „Северен поток 2“ се проведе с участието на изброените 9 държави и голям брой компетентни органи, включващи стотици юристи и еколози. Този труден процес бе отражение на широка национална, европейска и международна регулаторна рамка, която оформи една стабилна правна основа за функционирането на този газопровод.

Разработчик на газопровода „Северен поток 2“ е компанията „Nord Stream 2” AG със седалищегр. Цуг, Швейцария. Акционер е руския газов гигант – ПАО „Газпром”, а финансови инвеститори са:
– френската ENGIE S.A. (бившата Газ дьо Франс),
– австрийската OMV AG,
– английско-холандската – Royal Dutch Shell Plc,
– международната компания – Uniper SE
– и германската – Wintershall Dea Gmb

Трябва да се отбележи, че „Северен поток 2“ представлява частен търговски проект, финансиран от тези шест големи енергийни компании. Използваната в този газов поток система за пренос на природен газ е  конкурентна, надеждна, а в технологично отношение – изключително напреднала. Целта е надеждно, оптимално и безпроблемно свързване на Европа с найголемите газови находища в Северна Русия. През последните години в Еропейския съюз беше създаден ефективен енергиен пазар, в който природният газ се конкурира с другите енергийни източници, а страните износителки на природен газ се конкурират
за място в самия пазар.

„Северен поток 2“ е частно финансиран проект, в който всяка от петте най-големи енергийни компании в Европейския съюз е инвестирала до 950 милиона евро. Тази огромна инвестиция е  важен принос за дългосрочната енергийна сигурност на Европа.

Според консенсусна прогноза на около 10 западни енергийни организации и нефтогазови компании, към 2035 г. необходимостта от допълнителен внос на природен газ в Европа ще достигне 100 млрд. куб. м. Още преди повече от 12 години, тази прогноза предвиждаше драстичен спад на местния добив в Европа,  реализиран от Холандия, Великобритания и Норвегия, което понастоящем реално се наблюдава.

В същото време поради ниското съдържание на въглеродни емисии, търсенето на природен газ ще остане почти на същото ниво. В тази връзка, търсенето на природен газ в Европа може да бъде задоволено само ако вноса се увеличи, но даже и при пълното използване на капацитетните възможности на „Северен поток 2“ (55 млрд. куб. м годишно), този газопровод ще може да покрие едва 45% от формиращата се необходимост от допълнителен внос в Европа към 2035 г.

„Северен поток 2“ ще доставя природен газ за Европа от едно от най-големите газови находища в Русия – „Бованенково”, разкрито в западната част на полуостров Ямал, Северна Русия. Запасите от природен газ в това находище се оценяват на 4.9 трилиона куб. м, което е два пъти повече от запасите на природен газ в Европа към момента (1.9 трилиона куб. м).

Благодарение на използването на най-модерни и екологично чисти технологии, за своето функциониране „Северен поток 2“ изисква консумирането на значително по-малко енергия. Това е така, защото чрез «Северен поток – 2» разстоянието от големите газови находища в Северна Русия до европейските потребители е скъсено с  около 1885 км в сравнение с досега използваните сухоземни маршути за пренос на природен газ от Русия за Европа, преминаващи през териториите на Украйна и Полша.

Освен това, маршутът на «Северен поток 2» изисква функционирането и на по-малко компресорни станции, а инсталираните такива, обслужващи този газопровод, са едни от най-модерните, използвани в газовата индустрия понастоящем. Всички тези преимущества драстично намаляват и експлоатационните разходи (OPEX) при функционирането на «Северен поток – 2» по сравнение с тези на досега използваните сухоземни газопроводи през териториите на Украйна и Полша. Това скъсява и времето за възвръщане на направените инвестиции по реализирането на проекта (CAPEX).

Изградената газова инфраструктура на „Северен поток“ – 2 прави доставките на природен газ от Русия за Европа по-сигурни и по-безопасни. Освен това този газопровод намалява вредните газови емисии с около 60% в сравнение с тези от доскоро използваните сухоземни маршути за пренос на природен газ от Русия за Европа през Украйна и Полша.

От друга страна, вредните емисии от функционирането на «Северен поток 2» ще са около два пъти помалко, ако предположим, че в Европа вместо чрез този газопровод, се осъществи аналогичен внос на 55 млрд. м3 Втечнен природен газ (какъвто е годишния капацитет на «Северен поток – 2»).„Северен поток – 2“ може да допринесе значително за гарантиране на енергийната сигурност и безопасност на Европа, а обемите природен газ, доставяни чрез този газопровод, ще бъдат достатъчни за снабдяването на около 26 милиона домакинства.

Този газопровод ще допринесе за развитието на над 40 годишното сътрудничество между Русия и Европейския съюз в областта на енергетиката. Русия е най-големият износител на газ в света, а дългосрочните инвестиции в инфраструктурни проекти потвърждават, че руският природен газ е един от най-рентабилните източници на енергия за Европейския съюз.

По отношение на доставките на газ, Русия и Европа зависят една от друга: Европа е основният износен пазар за Русия и докато нейният газ е конкурентен, той ще бъде основен доставчик за Европа. В момента руският газ покрива над една трета от потреблението на природен газ в Европа, като този дял расте. Но обемът на вноса на руски газ в Европа в бъдеще ще зависи от конкуренцията с други газови източници, най-вече на Втечнен природен газ (LNG).

Доставчици от различни страни в момента се надпреварват за място в пазара на Европейския съюз.Освен газопроводите за внос на природен газ, в момента в Европa има изградени 28 регазификациони терминали за Втечнен природен газ, които позволяват да се получава такъв вид газ от всяка точка на  света. Тези терминали са с общ капацитет от около 228 милиарда куб. метра годишно и са в състояние да посрещнат около 50% от настоящото търсене на природен газ в Европа.

Но тук е важно да се отбележи, че средно едва 30 % от този изграден общ годишен капацитет се използва понастоящем. Независимо от тези факти обаче, в Европа се строят още 13 броя нови регазификационни терминали с общ капацитет от около 44 млрд. куб. м годишно. Има предложения и за разширение на съществуващи регазификационни терминали. Като се има предвид, че добива на природен на газ в Европейския съюз значително  намалява и то наполовина при едно стабилно търсене, бъдещата енергийна сигурност на Европа ще зависи от надежден внос на конкурентни цени. Разликата между търсене и предлагане ще бъде покрита от внос на руски тръбопроводен газ и от внос на Втечнен природен газ на конкурентна основа.

„Северен поток – 2” ще допринесе за постигането на ключовите цели на Европейския съюз – доставка на безопасна, екологично устойчива, достъпна и конкурентна енергия. Европейският съюз не може едновременно да премине към реализиране на всички тези цели без достатъчно доставки на природен газ. Газът, доставян по газопроводи като „Северен поток – 2“, ще се конкурира с Втечнения природен газ на Европейския пазар, откъдето по-нататък същият да може да се доставя на пазарни цени до крайнте потребители.

„Северен поток – 2“ е функционално независим от съществуващия газопровод „Северен поток – 1“ и тази диверсификация по маршут увеличава сигурността на доставките за европейските потребители. Русия не използва „Северен поток – 2” за политически цели. За да се гарантира дългосрочна сигурност на доставките на природен газ за основния Европейски пазар, Русия работи с европейските си партньори  за създаване на единно газоснабдяване чрез създаване на директен транспортен коридор, свързващ Европа с огромните газови находища в Северна Русия.

Атаките срещу „Северен поток – 2” през годините бяха с политически цели, успоредно с провежданите процеси на сатанизиране на Русия и насърчаването на други решения, свързани с доставки на нови
енергийни източници за Европа и то без никакви предварителни техникоикономически анализи и разчети. Освен това през последното десетилетие Европейският пазар на газ се е променил и е по-разнообразен от всякога. Създаден е такъв енергиен пазар, където нито един енергиен доставчик не е в състояние да упражни политически натиск. (Доклад за мониторинг на пазара на ACER за 2016, 2017 и 2018 г.).

Европейската промишленост и енергийният сектор считат за необходимо създаването на нова енергийна инфраструктура, защото добива на природен газ в Европа сериозно спада и се очаква търсенето да остане поне на същото ниво. „Северен поток – 2“ ще помогне на Европа да запълни нарастващия дефицит във вноса на природен газ в континента. В тази връзка, за покриване на формиращия се дефицит ще е бъде необходим значителен допълнителен внос, който както бе споменато, трябва да се
осъществява на конкурентна пазарна основа.

Наред с възможностите за доставки на Втечнен природен газ в Европа от цял свят,  „Северен поток – 2” е част от решението, европейските потребители и тяхната енергийна сигурност да се възползват от конкуренцията между тях. Европейският пазар на газ вече е силно диверсифициран.

Газопроводите и терминалите за Втечнен природен газ, които се разработват или строят в Европа ще увеличат конкуренцията и диверсификацията. С цел да се създаде конкурентен вътрешен пазар, Европейския съюз постигна успех, като сериозно инвестира в изграждане на интерконектори (междусистемни връзки) и нови терминали за Втечнен природен газ. Във връзка с изложеното дотук, „Северен поток – 2“ ще играе важна роля в изпълнението на стратегията на Европейския съюз за климата, гарантирайки едно конкурентно снабдяване с природен газ. Това ще замени въглеродните емисии от въглищата в енергийния микс и ще осигури резервен капацитет за покриване на недостига при използването на вятърната и слънчевата енергия.

За съжаление обаче, завършването на „Северен поток – 2“ през последните години придоби ненужно политическо измерение поради чисто политически причини. Правеха се редица опити този проект да бъде повлиян от политиката, да бъде квалифициран като ненужен и накрая – да бъде напълно спрян. Редица политически аргументи и необосновани внушения се използваха, като прикритие за прокарване
на конкурентни търговски интереси, насочени към защита на съществуващата и развитието на Нова енергийна инфраструктура в Европа с нови енергийни източници.

Бяхме свидетели и на други непазарни похвати, проекта „Северен поток – 2“ да бъде всячески забавен и отменен.Създалата се напоследък ситуация с драстичното (и незапомнено в историята) повишаване на цените на природния газ по най прекия път ни показва, че използването на капацитетните възможности на „Северен поток – 2“ би увеличило доставките за европейските пазари, а това би снижило цените на природния газ, които поради невъзможността търсенето да бъде покрито от предлагането, към настоящия момент са неимоверно високи.

/Публикувано с разрешението на автора./

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Instagram