Коментар

Пародията, наречена „Извънреден конгрес на БАС“

(По традиция публикуваме авторските материали без редакторска намеса! Засегнатите лица имат право на отговор и при желание биха могли да ни пишат на efir.info@protonmail.com)

На 23 септември 2021 г. в големия салон на „Позитано“ 20 се проведе голямата Пародия, наречена „Извънреден конгрес на БАС“ /по-нататък в текста ще ползвам само Пародията/. Целта на Пародията беше да се избере нов председател на БАС след кончината през 2020 г. на избрания на VІІ-я конгрес на БАС Симеон Игнатов. Пародията има своя предистория. На 3 декември 2020 г. някакво „Оперативно бюро“ /липсващо в Устава на БАС и в решенията на VІІ конгрес/ решава следното: „…чрез неприсъствено заседание на УС на БАС неговите членове да дадат своето съгласие Евгени Белий да бъде избран за „временен председател“ /такава длъжност няма в Устава на БАС/ до провеждането на редовен конгрес на БАС. Явно това предложение е подкрепено, защото на 22.12.2020 г. е издаден „Протокол за проведено заседание на УС“, в който се казва, че от 39 участвали в гласуването всички са гласували „за“ избирането на Белий за председател на БАС. На основата на това решение в Агенция по вписванията е изпратено заявление за вписването на Евгени Белий като председател на БАС. В отговор на това заявление на 12.01.2021 г. Агенция по вписванията постановява „О Т К А З  № 20210111103927/12.01.2021г.“ за такова вписване поради това, че „изборът на председател и членове на УС е в изключителната компетентност на Общото събрание /Конгреса-б.а./ съгласно Устава на БАС и закона“. И тогава започва изпълнената с тайнственост, но и с нарушения на Устава и закона, подготовка на Пародията. В бр. 62 от 27.07 2021 г. на „Държавен вестник“, т.е. по-малко от два месеца от провеждане на Пародията на 23.09.2021 г. /както се изисква в Устава/ е поместено съобщение за свикване на Общо събрание /заседание на Конгреса/. В това съобщение е допусната груба грешка, а именно, че „свиква се заседание на VІ-я Конгрес на БАС и за делегати ще бъдат допускани само избраните за делегати на VІ-я Конгрес“. Каква досада! Та нали последният редовен конгрес на БАС беше VІІ-ят, проведен през 2019 г. Но с това не свършват нарушенията на Устава и на закона. Защото съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ:  „Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.“ Както се вижда приоритет има уставната разпоредба /два месеца/, която в конкретния случай не е спазена. Освен това, не е поставяна обява с посочване на „датата, часът, мястото, дневният ред и нормата за представителност на Общото отчетно-изборно събрание“ на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден за провеждане на Общо събрание /на „Позитано“ 20 – б.а./, както е посочено в ЗЮЛНЦ.

И така, преминавам към самото провеждане на Пародията – така свиканото в разрез с Устава и закона заседание на Конгреса, което беше изпълнено с нарушения на елементарната етика и общоприети процедурни правила, като:

– отсъствие на постоянна и устойчива конферентна и видео- връзка с участниците от всички области на страната през цялото време;

– опит за бламиране на някои делегати да правят предложения;

– произволно броене на гласувалите „за“, „против“ и „въздържал се“;

– бламиране от страна на председателя на събранието желанието на един от кандидатите за член на УС да си направи самоотвод, което потенциално щеше да доведе до избирането за член на УС на предложения за преседател на БАС конкурент на Белий;

– безразборно отчитане при гласуването без конферентна връзка с използването на телефони, СМС-и, писма по електронната поща от страна на заинтересования Евгени Белий, председателя на събранието и Светлана Шаренкова, която не е била избирана за преброител…

Като се има предвид, че Сдружението „Български антифашистки съюз“ е независима и непартийна организация само формално, тъй като знаем, че по чисто исторически причини то е тясно свързано с БКП/БСП, на всички ни е ясно, че такова положение на нещата не може да става без изричното съгласие на ръководството на БСП. Несъмнено, от такова поведение на ръководството на БАС и най-вече на Белий, както и от благосклонното отношение на ръководството на БСП и лично на председателя на Партията към действията на Белий, ще последват значителни отрицателни реакции от страна както на редовите членове на БАС, така и на немалко редови членове на БСП. Още през първите дни след 23.09.2021 г. немалко областни организации и членове на ръководствата на областни организации изразиха своето възмущение от начина на провеждане на това мероприятие, от неговата нелегитимност. На всички трябва да е ясно, че „решенията“ на тази Пародия, дори ако бъдат приети и вписани от Агенция по вписванията, те ще бъдат атакувани в съда. Следва да напомня, че в средите на БАС упорито се говори, че от година и половина срещу г-н Белий се води следствено дело за подправяне на подписи на стари антифашисти, пожелали да дарят свои имоти на БАС. Странно, но направената графическа експертиза вече много месеци не получава огласяване. Въпросът е в чия полза са подправяни подписите?!?

И така, имаме една нелегитимна Пародия, нарушаваща крещящо и Устава на БАС, и закона. Считам, че би следвало ръководството на БСП и лично г-жа Нинова сериозно да се замислят, дали такава ситуация няма да внесе колебание и смут сред редовите членове на БСП към призивите на ръководството на БСП за честност, справедливост и откритост в своята  работа, каквито те постоянно прокламират като свои принципи. И не смятат ли те, че това положение ще навреди на БСП и лично на г-жа Нинова при подготовката и провеждането на следващите парламентарни избори… Пък, по принцип, и в бъдеще.

П.П. Какво следва? На 06.10.2021 г. упълномощеният от Белий адвокат внася в Агенцията по вписванията „документите“ на Пародията. Забележете – отговорът на Агенцията е веднага още на 07.10.2021 г. Наистина длъжностното лице правомерно отбелязва причините, поради които не могат да бъдат вписани „решенията“ на Пародията. НО, волно или неволно това длъжностно лице споменава, че Заявените за вписване промени се удостоверяват с решения от проведено на 

29.09.2021г. ОС.  По този начин длъжностното лице отстранява една от важните причини за обявяване на Пародията за противоуставно свикана – нарушено е изискването обявата за него да бъде направена два месеца по-рано. Направете си изводите сами.

На 11.10.2021 г. Агенцията отново дава Указания за поправяне на допуснатите нередности в подадените документи.

На 12.10.2021 г. Агенцията постановява Отказ № 20211006144507-3/12.10.2021г. да впише предлаганите промени в състоянието на Сдружение „Български антифашистки съюз“, в който посочва многобройни причини за това. Отказът може да бъде обжалван в 7-дневен срок пред Софийски градски съд от страна на заявителя.

автор: Чавдар Демиров Борачев, член на БКП от февруари 1968г.

Родителите ми заедно имат 4 смъртни присъди за участие в борбата срещу монархо-фашистката диктатура в Българи

Член на БАС, член на ръководството и работил активно в областното ръководство на БАС в София-област /2015-2019г./.

Полковник-инженер/о.з./, военен разузнавач.

Авторът е изпратил в редакцията ни документи в подкрепа на написаното от него.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Instagram